Podmienky používania

Odoslaním formulára udeľujete spoločnosti NUTRIADAPT s.r.o., so sídlom Americká 17, Praha 2, 120 00, IČO 08636745, súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré jej poskytujete.

Tieto údaje sú poskytované primárne za účelom prípravy ponuky služieb pre klienta. Niektoré poskytnuté údaje uvedené v žiadosti môžu mať povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. v platnom znení. Klient súhlasí so šírením obchodných oznámení elektronickou formou (22/2004 Z. z.). Súhlas klient poskytuje na dobu neurčitú. Spracovaním osobných údajov klienta môže spoločnosť NUTRIADAPT s.r.o. poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Klient týmto zároveň výslovne súhlasí s tým, že spoločnosť NUTRIADAPT s.r.o. je oprávnená poskytnúť osobné údaje klienta poskytovateľovi dopytovanej služby a spoločnosť NUTRIADAPT s.r.o. je oprávnená poskytnúť osobné údaje klienta inému subjektu na základe zmluvy medzi treťou osobou a spoločnosťou NUTRIADAPT s.r.o.

Klient môže kedykoľvek písomne požiadať o odstránenie svojich osobných údajov z databázy spoločnosti NUTRIADAPT s.r.o., tá si ponechá iba údaje nevyhnutné na správu existujúcich zmluvných vzťahov, ktoré boli prostredníctvom týchto údajov dohodnuté.

Odmietnutie zodpovednosti: Výsledky klientov sú úplne individuálne a závisia na mnohých faktoroch, ako je napríklad zdravotný stav klienta, dodržiavanie predpísaného režimu, pohybová aktivita a pod. Výsledky jednotlivých klientov sa môžu líšiť.

Prevádzkovateľ webu

Server skvelechudnutie.sk je prevádzkovaný fyzickou osobou – Marek Hrečka, IČO 76034542, DIČ: CZ-8903270156, ďalej len Prevádzkovateľ, ktorý je v súlade so zákonom č.185/2015 Z. z., Autorský zákon, v platnom znení, oprávnený vykonávať majetkové práva k týmto stránkam.

Prevádzkovateľovi prináležia všetky práva vyplývajúce z licencie podľa autorského zákona k vlastnému obsahu stránok, vrátane textu a ich dizajnu, technických náčrtov, grafiky, všetkých vyobrazení na týchto stránkach, ako aj k výberu a spôsobu usporiadania súborov obsiahnutých na týchto internetových stránkach.

Znenie podmienok môže Prevádzkovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia podmienok používania.

Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

Obsah internetových stránok www.skvelechudnutie.sk má iba informatívny a nezáväzný charakter. Prevádzkovateľ neručí za správnosť a úplnosť informácií na týchto internetových stránkach. Zverejnenie akýchkoľvek údajov a informácií na týchto stránkach, s výnimkou týchto podmienok, nemá povahu žiadneho právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom, pokiaľ nebude v jednotlivých prípadoch výslovne uvedené inak.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia uskutočňovať zmeny informácií na týchto stránkach.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody, ktoré Používateľom môžu vzniknúť s používaním internetových stránok www.skvelechudnutie.sk.  

Prevádzkovateľ taktiež nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, prípadne inú formu propagácie uskutočňovanú akýmkoľvek tretím subjektom prostredníctvom stránok www.skvelechudnutie.sk.

Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah www stránok, ktoré patria tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom stránok www.skvelechudnutie.sk.  

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov Používateľa, ktorý je fyzickou osobou, je zaistená v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Používateľ súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: e-mailová adresa, pohlavie, vek, váha výška, hodnota BMI (ďalej všetko spoločne iba ako „Osobné údaje“).

Používateľ súhlasí so spracovaním Osobných údajov Prevádzkovateľom za účelom zasielania informácií a obchodných oznámení.

Osobné údaje budú spracované po dobu neurčitú prostredníctvom zabezpečeného počítačového programu.

Používateľ potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov. Používateľ ďalej prehlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním Osobných údajov môže vo vzťahu k www.skvelechudnutie.sk odvolať písomným súhlasom doručeným na adresu Prevádzkovateľa.

V prípade, že sa by Používateľ domnieval, že Prevádzkovateľ uskutočňuje spracovanie jeho Osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Používateľa alebo v rozpore so zákonom, môže požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie a požiadať, aby odstránil nevyhovujúci stav.

Ak Používateľ požiada o informáciu o spracovaní svojich Osobných údajov, je mu Prevádzkovateľ povinný túto informáciu poskytnúť. Prevádzkovateľ má právo za poskytnuté informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú náhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Používateľ súhlasí so zasielaním informácií a obchodných oznámení zo strany Prevádzkovateľa súvisiacich so službami alebo podnikom Poskytovateľa na adresu Používateľa a so zasielaním obchodných oznámení Poskytovateľom či tretími osobami na adresu Používateľa.

Súbory cookies

Dodávatelia tretích strán vrátane spoločnosti Google používajú súbory cookies k zobrazovaniu reklám na základe predchádzajúcich návštev Používateľa.

Vďaka súborom cookie DoubleClick môže spoločnosť Google a jej partneri zobrazovať reklamu Používateľom na základe ich návštev na stránkach Prevádzkovateľa a ďalších stránkach internetu.

Používatelia si môžu používanie súboru cookie DoubleClick pre záujmovo orientované reklamy odhlásiť prostredníctvom Správcu nastavenia reklám.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť okamihom ich zverejnenia.

Podmienky používania boli zverejnené dňa 25.11.2019.